نتایج آخرین ارزشیابی مشتریان

نوشته شده توسط IT Department. Posted in افتخارات

- اخذ گرید A ساپکو بر پایه الزامات ساپکو SSR2  در سال 1391

 

- تمدید گرید A ساپکو در سال 1395

 

- تمدید گرید A ایساکو در سال 1393