خدمات آمایشگاهی

نوشته شده توسط IT Department. Posted in خدمات آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی شامل:

1- آزمایشگاه همکار اداره استاندارد ملی ایران در حوزه آزمون بر روی کلیه فیلترهای هوای سبک / سنگین خودرو بر اساس استاندارد ملی 34

2- انجام آزمون عملکرد مخازن جذب بخارات بنزین بر اساس استانداردهای:

1- PSA B222670        ,        2- KES D-A308

نقشه ماهواره ای

تماس با ما

شرکت ام.جی.ای کوتیر ایلیا

مازندران ، قائم شهر ، شهرک صنعتی بشل

روبروی پادگان شهید یونسی

صندوق پستی :683

تلفن : 01142432770/4

 ایمیل: info [at] mgicilia.com

وبسایت : www.mgicilia.com