خدمات آمایشگاهی

نوشته شده توسط IT Department. Posted in خدمات آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی شامل:

1- آزمایشگاه همکار اداره استاندارد ملی ایران در حوزه آزمون بر روی کلیه فیلترهای هوای سبک / سنگین خودرو بر اساس استاندارد ملی 34

2- انجام آزمون عملکرد مخازن جذب بخارات بنزین بر اساس استانداردهای:

1- PSA B222670        ,        2- KES D-A308