خدمات تولیدی

نوشته شده توسط IT Department. Posted in خدمات تولیدی

خدمات تولیدی شامل:

1- تزریق پلاتیک

2- تزریق بادی

3- تولید فیلتر هوا